Coaching antystresowy

Coaching antystresowy

W obecnym świecie poważnym problemem jest stres, negatywne emocje, napięcie, brak czasu dla siebie i bliskich - brak zaspokojenia własnych potrzeb, wszystko to negatywnie odbija się na naszym zdrowiu. Na nasze zdrowie składa się styl życia: odżywianie, aktywność fizyczna.

 

Prowadzony przeze mnie coaching antystresowy jest serią spotkań terapeutycznych prowadzonych z wykorzystaniem technik terapii poznawczo - behawioralnej, w trakcie których istotną częścią jest psychoedukacja. W trakcie spotkań prezentowane są techniki relaksacyjne oraz ćwiczenia ukazujące mechanizmy powstawania stresu, jego funkcji w naszym życiu, wpływu na nasze emocje i zachowanie. W trakcie warsztatów przekazywana jest wiedza na temat metod radzenia sobie ze stresem. Uczestnicy warsztatów uzyskują dostęp do sposobów pokonywania stresu, kontroli emocji i myśli w sytuacji stresogennej.

 

Osoby uczestniczące warsztatach uzyskają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne pozwalające im zmienić tok myślenia o potencjalnych sytuacjach stresujących i ich skutkach, w ten sposób, iż nie wywołają one lęku oraz innych niechcianych reakcji organizmu. Warsztaty przeznaczone są dla osób będących pod wpływem silnego stresu, w tym do kadry managerskiej oraz przedsiębiorców. Zajęcia prowadzone są zarówno w formie prelekcji oraz spotkań i konsultacji indywidualnych, w ramach których odbywają się treningi relaksacyjne oraz, jeśli to konieczne terapia.

 

Oferowany indywidualny coaching antystresowy składa się z 6 cyklicznych spotkań – 2 w każdym z trzech miesięcy jego trwania, coaching kierowany do grup obejmuje jedno spotkanie trwające osiem godzin. Z jakiego powodu wiedza na temat stresu i zdolność zarządzania nim są tak ważne w sferze zawodowej?

 

Zdolność do przeciwdziałania stresowi i jego skutkom jest niezwykle ważną umiejętnością równoznaczną ze skuteczną kontrolą emocji a zatem jest to element zarządzania podstawami swojego działania i zachowania. Kontrola stresu ma istotny wpływ na postawy w stosunku do pracy i firmy. Zarządzanie emocjami umożliwia nam poprawne funkcjonowanie w obu sferach biznesowych/zawodowych i prywatnych.

 

W życiu zawodowym skuteczna kontrola stresu jest parasolem ochronnym przed niską motywacją, frustracją, obniżoną samooceną i w rezultacie wypaleniem zawodowym oraz szeregiem innych niechcianych skutków.

 

Osoby potrafiące kontrolować swój stres i inne emocje posiadają lepsze zdolności interpersonalne oraz lepszą motywację do pracy.

 

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż pracownik będący pod wpływem silnego stresu sytuacyjnego, lub stresu ciągłego o umiarkowanym nasileniu bez wiedzy na temat kontrolowania emocji może szybko nabrać negatywnego nastawienia do swoich obowiązków zawodowych i firmy.

 

Rezultatem doświadczania stresu, lęku i innych negatywnych emocji może być obniżona odporność na stres i zachowania nieadekwatne do sytuacji, co może rodzić konflikty w zespole i burzyć jego skuteczność.

 

Stres ma negatywny wpływ nie tylko na zachowanie człowieka, ale także na jego zdrowie. Chroniczny stres powoduje osłabienie odporności organizmu, może prowadzić do zaostrzenia objawów wielu chorób, może spowodować cukrzycę, problemy z sercem i choroby układu pokarmowego. Stres ma istotne przełożenie się na koszty organizacji pracy i funkcjonowania biznesu.

 

Opisane powyżej sytuacje zostały zaprezentowane w celu uzmysłowienia ważności wprowadzania profilaktyki antystresowej w firmach. Większość firm nie bierze pod uwagę kosztów wynikających z ciągłego napięcia emocjonalnego pracowników.

 

Zakres tematyczny coachingu indywidualnego:

 

W czasie coachingu zajmiemy się rozwojem umiejętności zarządzania negatywnymi emocjami – lękiem i stresem w obu sferach zawodowej i prywatnej, takie posunięcie ma za zadanie polepszenie warunków pracy. Skupimy się nad udoskonalaniem umiejętności praktycznych i poszerzaniem wiedzy w głównych obszarach zarządzania stresem:

 

 • Diagnoza problemu i jego skutków ubocznych, w tym konsekwencji finansowych dla firmy,

 

 • Psychoedukacji na temat indywidualnych reakcji na sytuacje stresowe,

 

 • Poszerzaniem wiedzy na temat wczesnego rozpoznawania sygnałów mówiących o doświadczaniu stresu i napięcia,

 

 • Zapobieganie – zarządzanie swoimi emocjami w sposób minimalizujący sytuacje stresowe mające źródło w doświadczeniach pracownika,

 

 • Rozpoznanie i eliminacja czynników stresogennych dla pracowników,

 

 • Metody i technik pokonywania stresu i lęku w tym techniki relaksacyjne,

 

Zakres tematyczny coachingu grupowego:

 

 • Sytuacje trudne i konfliktowe, problemy w relacjach pomiędzy pracownikami, stres związany z charakterem pracy i dostosowaniem jej trudności do poziomu kompetencji pracownika, psychoedukacja,

 

 • Analiza własnych myśli, emocji zachowań w sytuacji stresu sposoby ich kontroli i modyfikacji optymalizacja reakcji na czynniki stresujące,

 

 • Przemoc jej formy i skutki,

 

 • Mobbing – jego formy i następstwa dla firmy,

 

 • Analiza czynników stresogennych,

 

 • Diagnoza: indywidualne reakcje na bodźce stresogenne,

 

 • Płeć psychologiczna i temperament a formy radzenia ,

 

 • Stres, jego przyczyny i wpływ na funkcjonowanie człowieka,

 

 • Stres i jego wpływ na emocje,

 

 • Psychoedukacja na temat stresu motywującego i demotywującego,

 

 • Psychoedukacja na temat technik radzenia  sobie ze stresem

 

 • Psychoedukacja na temat sposobów zarządzania stresem jako formy zapobiegania sytuacjom konfliktowym i trudnym,

 

 • Psychoedukacja na temat profilaktyki antystresowej,

 

 • Tworzenie mechanizmów wsparcia w pokonywaniu stresu.

 

 

 

Stres definicja : „wzajemne oddziaływanie” między pracownikiem a środowiskiem pracy (wystawianie pracownika na zagrożenia związane ze środowiskiem pracy). W takim modelu stres można określić jako mający miejsce, gdy wymagania stawiane przez środowisko pracy przekraczają zdolność pracownika do raczenia sobie z nimi (kontrolowania ich). Określenie stresu w taki sposób koncentruje uwagę na przyczynach stresu związanych z pracą i na niezbędnych środkach kontroli.

 

Stres, lęk i spowodowane nimi zagrożenia psychospołeczne odpowiadają za około 50-60% wszystkich absencji chorobowych!

 

4 na 10 czynnych zawodowo Europejczyków jest zdania iż w ich miejscu pracy problem stresu jest pomijany przez ich pracodawców.

(badanie ESENER, rok 2000)

 

Wiedza na temat stresu w miejscu pracy a realne działania podejmowane w celu jego redukcji i ochrony pracowników przed stresem

Problem stresu w Europie a w Polsce

Europa – wiedza i świadomość problemu stresu wśród menadżerów 79%.  Podejmowanie realnych działań oraz wdrażanie procedur  mających przyczynić się do zmiany sytuacji 26%.

Polska – wiedza na temat problemu a podejmowanie realnych działań zmierzających do poprawy to jedynie 15%.

 

Według badań mniej niż 30% europejskich firm stworzyło procedury umożliwiające im przeciwdziałanie stresowi w miejscu pracy.

(badanie ESENER, rok 2010)

Źródło: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.

stres285025.jpg

Zainteresowany
naszą ofertą?
Skontaktuj się z nami!

Studio Nowych Możliwości

 

ul. Jasna 5/7
96-100 Skierniewice
kopytek.wojciech@gmail.com
+48 695 378 352

 

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres psycholog@wojciechkopytek.eu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.